• Acollida matinal: de 8h a 9h.
 • Horaris:
  • Comunitat de Petites – Matí: de 9h a 12:30h · Tarda: de 14:30h a 16h.
  • Comunitat de Mitjanes – Matí: de 8:50h a 12:30h · Tarda: de 14:30h a 15:50h.
  • Comunitat de Grans – Matí: de 8:50h a 12:30h · Tarda: de 14:30h a 15:50h.
 • Servei de menjador: de 12:30h a 14:30h · Servei d’activitats extraescolars: de 16h a 17:30h/18h.
 • Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada per evitar acumulació d’alumnat per les portes d’accés principal i també per les del pati.
 • L’entrada de l’alumnat es realitzarà de la següent forma:
  • Comunitat de Mitjanes: entrada (8:50h i 14:30h) i recollida (12:30h i 15:50h) per les portes d’accés del pati (c/Gayarre davant de la Plaça de la Vidriera).
  • Comunitat de Petites: entrada (9h i 14:30h) i recollida (12:30h i 16:00h). A les 9h i a les 16:00h les entrades i recollides es faran per la porta del carrer Alpens. A les 12:30 i a les 14:30 les entrades i recollides es faran per les portes d’accés del carrer Gayarre.
  • Comunitat de Grans: entrada autònoma (8:50h i 14:30h) i recollida (12:30h i 15:50h) per les portes d’accés principal (cantonada c/Gayarre amb c/Ferreria).
 • 10 minuts després de cada torn d’entrada es tancaran les portes d’accés corresponents a cada Comunitat. Fora d’aquest horari l’alumnat no podrà entrar a l’escola, de no ser que aporti, per escrit, un justificant de visita mèdica o altra informació acreditativa. En aquest cas, inclús si el grup no ha pujat encara a la seva aula de referència, haurà d’accedir per la porta d’accés principal (cantonada c/Gayarre amb c/Ferreria) i no es tornarà a obrir la porta d’accés del grup
 • Durant la primera setmana del mes de setembre, l’alumnat de 3 anys mantindrà uns horaris diferents per facilitar la seva adaptació.
 • Alumnat nou de 3 anys: 10:00 7 de juliol.
 • Comunitat de petites: properament.
 • 1r·2n·3r: properament
 • 4t·5è·6è: properament
 • Durant les reunions, l’alumnat no podrà romandre a l’aula amb les famílies.
 • L’AFA ofereix un servei de ludoteca durant les reunions d’inici de curs. Informació: AFA (de dilluns a divendres de 8h a 9h i de 16h a 18h).
 • L’escola farà jornada continuada de 9h a 13h: del 5 de setembre fins al 30 de setembre del 2022, el 22 de desembre de 2022 i del 5 de juny fins al 22 de juny de 2023.
 • Servei de menjador: de 13h a 15h.
 • Tots els grups – Material. Inclou: material adaptat a l’etapa, fotocòpies, fulls, jocs comuns, altre material fungible i d’aula, material higiènic, …
  • 1 infant: 100€.
  • 2 infants: 90€ per infant.
  • 3 o més infants: 80€ per infant.
 • La quota es podrà pagar en un sol pagament o en quotes trimestrals. Si fos necessari es podrien fer els pagaments mensualment.
 • En acord amb l’AMPA i vetllant pel sentit comú, a partir del 10 d’octubre cap infant podrà fer ús del servei d’acollida matinal, ludoteca o activitats extraescolars si la família no ha abonat el cost del material de l’escola.
 • Tots els grups – Sortides. Inclou: sortides pedagògiques (i transport necessari) i tallers realitzats a l’aula. Una vegada pressupostades les sortides es comunicarà la quota corresponent.
 • La informació sobre les activitats proposades i la manera d’inscriure-s’hi la tindreu a través de circulars. També la podeu demanar directament a l’AFA.
 • Horari i preus acollida de 8h a 9h i ludoteca de 16h a 18h.
  • Pack 10h: XX€.
  • Preu 1h al dia: XX€/mes (habitual).
  • Preu 2h al dia: XX€/mes (habitual).
 • Horaris i preus d’altres activitats extraescolars: de 16h a 17:30/18h: les activitats i preus proposats per l’AFA seran informats mitjançant una circular a l’inici de curs. S’iniciaran al mes d’octubre.
 • Per poder fer ús de les activitats extraescolars, cal estar al dia del pagament de les extraescolars del curs passat.
 • Les absències i retards s’han de justificar mitjançant nota escrita o justificant mèdic, com a màxim, el dia posterior a la incorporació de l’infant.
 • La reincidència en el retard i l’absència constitueixen una falta greu de disciplina escolar.
 • L’alumnat que acudeixi sense la presència del seu pare/mare o tutor legal, tampoc podrà entrar a l’escola fora de l’horari establert. Per tant, és responsabilitat de la família la custòdia dels citats infants.
 • L’alumnat serà lliurat directament a les famílies a:
  • Comunitat de Petites: espai assignat a cada grup al pati (tret dels dies de pluja i només podrà accedir una única persona adulta).
  • Comunitat de Mitjanes: espai assignat a cada grup al pati (tret dels dies de pluja).
  • Comunitat de Grans: espai assignat a cada grup als porxos.
 • Per autoritzar a persones adultes diferents a pares/mares/tutors legals, cal omplir i lliurar el document que es pot sol·licitar a la conserge Juani.
 • L’alumnat de 4t a 6è podrà sortir sol, sempre i quan disposi del document pertinent signat per la família.
 • Si una família recull a l’alumnat durant l’horari escolar, caldrà que signi el document informatiu que se li lliurarà a consergeria.
 • Si una família arriba més tard dels 10 minuts posteriors a l’hora de sortida del seu grup, l’alumnat serà lliurat a la ludoteca organitzada per l’AFA i caldrà abonar l’import corresponent a l’estona que allà resti.
 • Per consultes, rectificacions, pagament o altres qüestions relacionades amb el Servei de Menjador, caldrà adreçar-se de dilluns a divendres, de 9h a 9:30h a la coordinadora del menjador.
 • Preu d’ús de servei habitual: 6,33€. Preu d’ús esporàdic: 6,96€.
 • L’escola informarà sobre els procediments de sol·licitud i assignacions de beques de menjador al tauler d’anuncis. Per qüestions sobre beques, caldrà dirigir-se els dimarts i dijous de 9h a 13h i de 14:30h a 15:30h a l’administració de l’escola.
 • Recordeu que, si heu de recollir als infants durant l’horari de menjador, caldrà picar al timbre del carrer Gayarre.
 • L’escola no permet, fora dels horaris d’entrades i sortides, l’aparcament de cotxets d’infants.
 • Resta totalment prohibit entrar animals a l’escola (porxos inclosos).
 • Cal portar un justificant mèdic, si qualsevol infant és al·lèrgic a algun aliment, tan bon punt es disposi d’ell.
 • Per tal de poder subministrar fàrmacs en horari lectiu, caldrà portar el justificant mèdic del fàrmac, dosis, durada, horari, juntament amb l’autorització familiar.
 • Els dies que es faci educació física l’alumnat haurà de portar:
  • Roba i sabatilles esportives.
 • En cas que la família consideri que el seu fill o filla no pot fer educació física, caldrà que porti una nota justificativa o un certificat mèdic.